PA Pardubice

 

 

 

1. C

Třídní učitelka: Mgr. Jana Malinová

 

 PA rozvrh 1 C 20182019

  Přidané hodiny jsou nedílnou součástí školního rozvrhu.

ikona fotak

  Fotogalerie třídy 2018

 

 

 

 

 

2. C

Třídní učitelka: Mgr. Kateřina Kánská

 

PA rozvrh 2 C 20182019

  Přidané hodiny jsou nedílnou součástí školního rozvrhu.

ikona fotak

Fotogalerie třídy 2017

 

 

 

 

 

3. D

Třídní učitelka: Mgr. Pavlína Dlabková

 

PA rozvrh 3 D 20182019

 Přidané hodiny jsou nedílnou součástí školního rozvrhu.

ikona fotak

 Fotogalerie třídy 2016

 

 

 

 Naše akce

opava smlouva o dilo

 

Smlouva o dílo - individuální forma vzdělávání


Tato forma výuky rozvíjí kreativitu, schopnost rozhodování, argumentace, spolupráce s kolegou či kolektivní práce v týmu. Jedná se o listinu, ve které je popsáno, o co se dalších pár měsíců bude žák snažit, dohodu, na které se všichni shodnou a stvrdí ji svým podpisem. Ve smlouvě vždy vystupují tři strany: žák, rodič a učitel. Podstata úkolu vychází z žáka samotného, jeho zájmů či motivace, dítě může uskutečnit cokoli, co ho zajímá a je to reálné. Děti se svých rolí zhostily skvěle a s kreativitou. Sešla se pestrá paleta činností, která obohatila všechny. Vyzkoušely si, jaké je vést celou nebo část třídy a samy byly schopny zhodnotit, co by příště udělaly jinak a lépe.

 

2

Cesta do pravěku 

Naši třeťáčci strávili krásné dopoledne s paleontology. Žáci se totiž vydali do Ekocentra Palety, kde si vyzkoušeli, co taková práce obnáší. Zpočátku děti za pomocí "kouzelné" šamanské hole vyslovily přání, do jaké doby se chtějí podívat. Pak bylo malým paleontologům vysvětleno, čím se vlastně takový paleontolog a  archeolog zabývá. "Dověděli jsme se, že při nedávné rekonstrukci byla v místě objevena naleziště kostí pravěkých tvorů a že my, když se budeme náležitě snažit, určitě taky něco nalezneme. Rozdělili jsme se do šesti týmů, obdrželi potřebné náčiní s vysvětlením co a jak, a nedočkavě čekali, až každému týmu bude přiděleno jeho stanoviště," prozradila Mgr. Pavlína Dlábková, třídní učitelka.  Na povrchu toho malí objevitelé moc nenašli, a tak se kopalo víc do hloubky. "Nález i té nejmenší kostičky nás vždy potěšil a pobízel k dalšímu hledání,“ uvedla s úsměvem třídní učitelka. Děti si poté v hlavním stanu sestavili z jednotlivých kostiček kostru pravěkého tvora. Aby nelenily, zopakovaly si i názvy jednotlivých kostí. A protože název nalezeného pratvora se odvozuje od místa nálezu, ten náš byl nazván Ecosaurus Paletalis.

Po úklidu se žáci opět sesedli do kruhu a zamýšleli se, jaké jaké pozůstatky necháváme pro další civilizace my a jaké nálezy budou vykopány po nás. Opravdu si zasloužíme název Homo Sapiens – Člověk Moudrý?

  

 

 

Děti z 2.C se seznámily s Orlickými horami

Na začátku své cesty na školu v přírodě se naši druháci udělali malou zastávku. A nebyla to zastávka jen tak ledajaká. Navštívili totiž Sýpku-muzeum Orlických hor v Rokytnici v Orlických horách, která seznamuje veřejnost s tradičními řemesly a přibližuje návštěvníkům přírodu těchto hor. Naše třída tak podnikla cestu do programu "Řemesla zaniklá, oživovaná a živá". Děti byly rozděleny do tří skupin. První skupina se věnovala malbě na sklo, druhá tvořila z korálků a třetí obcházela muzejní expozice a plnila úkoly. Žáci se tak seznámili s řemesly jako sklářství či uhlířství, prozkoumali modely starých stavení a prohlédli si vypreparovaná zvířata, která obývají Orlické hory. Díky použití audiovizuální techniky si mohli malí návštěvníci poslechnout zpěv jakéhokoliv ptáka, prohlédnout si ho dopodrobna nebo se pobavit kvízem či skládačkou. "Často jsme jezdili kolem, ale až teď byl čas Sýpku navštívit. Jsem nadšená a myslím, že děti získají další důležité vědomosti," uvedla Kateřina Kánská, třídní učitelka 2.C. Na konci programu byl malým návštěvníkům puštěn film, který odkrýval zákoutí Orlických hor a seznamoval diváky s jejich krásou. "Moc se mi tu líbí. Nejvíc mě bavily kvízy a odkrývačky," prozradil malý Vítek. Děti tak odjížděly spokojené a plny dojmů a nových poznatků.

 

 

 

 DSC5042

Výprava do Ptačího parku

Soukromý Ptačí park Josefovské louky se nachází nedaleko pevnosti Jaroměř. Páteří parku je sto let starý závlahový systém Metuj, který po opravě umožňuje regulaci výšky spodní vody na okolních loukách. Právě na těchto loukách ČSO buduje tůně i velké vodní plochy, které zajistí potravu ptákům a životní prostor řadě ohrožených druhů bezobratlých.

A právě sem se vydali žáci 2.C a 3.D naší školy. Děti provedl správce parku a hned na začátku výpravy si mohly pohladit slepýše. Bahnitý terén se dětem velmi zamlouval. Na modelu říční krajiny si žáci názorně ukázali, jak rychle se voda vylije z břehů tam, kde je koryto řeky upravováno a "rovnáno", a jak pomalu a plynule se plní koryto v přirozené říční krajině plné meandrů a zákrut.

Výprava dále pokračovala do josefovské džungle. Tam mohly děti pozorovat stopy bobří práce, parazitické rostliny, choroše, obojživelníky. Celý program doprovázel melodický zpěv ptáků. Dalekohledem pak malí návštěvníci pozorovali volavku bílou a její vzácnou kolegyni volavku stříbřitou. Nakonec děti došly až k ohradám s divokými koňmi - díky jejich spásání je při troše štěstí vidět, jak na louce pobíhají kuřátka čejky chocholaté.

 

 


Návštěva technické muzea v Praze

V pátek 26. dubna vyrazily třídy 2.C a 3.D do Prahy - a zatímco jedna třída bádala v laboratoři dr. Bubblera, ta druhá si zatím prošla expozice podle chuti. 

Každá ze tříd se rozdělila na bádání do dvou skupin, nadepsala si na placky svá jména a po vyzbrojení ochrannými pomůckami a zopakování pravidel chování v laboratoři začala s experimentem. Žáci otestovali postupně šťávy z pomeranče a citronu, umělý výrobek - tzv. "citronek" a pomerančový džus Capri Sonne na přítomnost vitamínu C. Šťávy kapaly do předem odměřeného detekčního roztoku (pipetování a sčítání požadovaného množství nám dalo docela zabrat) a množství nakapané šťávy a barevné výsledky děti zaznamenávaly do poznámkového archu.


Děti poctivě objevovaly - obě přírodní šťávy obsahovaly velké množství vitamínu C. Průmyslově vyrobený "citronek" neobsahoval žádný a džus byl ředěný, takže se muselo nakapat více šťávy do roztoku, aby se alespoň částečně zesvětlil. 
Nakonec žáci detekčními páskami otestovali množství vitamínu C v běžně dostupném ovoci a zelenině - kromě citrusů zvítězila paprika, následovalo rajče, ředkvička, hroznové víno, okurka a jablko.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PA10

 Základní škola Staňkova v Pardubicích

Budova školy se nachází v městské části Dukla v Pardubicích.
 
Dívka na koštěti s Petrou Černockou 
Škola je mediálně známá, právě ji si vybrali filmaři v sedmdesátých letech k natáčení filmu Dívka na koštěti. Petra Černocká je patronkou školy.
 
Arboretum, ve kterém je škola umístěna, přímo vybízí k výuce v krásném prostředí. Vyučující toho využívají zvláště v hodinách ekologické výchovy, přírodovědy, prvouky a výtvarné výchovy. 
Dukláček, dřevěný kůň, dominuje dětskému hřišti, které je vedle školy. Zde si mohou děti hrát v hodinách volna, aniž by se rodiče báli, že je zraní auto.
 
V září 2011 Statutární město Pardubice zrekonstruovalo multifunkční sportoviště za školou.
V září 2013 jsme zprovoznili Zelenou učebnu v areálu školní družiny.
 
Ve školním roce 2010/11 jsme podruhé obhájili Titul Ekoškola a  14. června 2011 za časných ranních hodin vyrazily žáci 9. B s panem učitelem Kubátem a paní učitelkou Stoklasovou, která je rovněž koordinátorkou programu Ekoškola na naší škole, do Prahy na udílení titulu Ekoškola. Na místě si žáci mohli vyzkoušet různé dílny nebo aktivity venku. Po přihlášení do aktivity venku si žáci zahráli velmi zajímavou hru na téma, jak správně třídit odpad a co je k tomu zapotřebí. Po obědě si prohlédli práce ostatních žáků různých škol. Kolem půl druhé přišla třešnička na dortu, předávání titulů Ekoškola. Byli jsme moc rádi, že jsme titul Ekoškola obhájili na další dva roky a získali vlajku Ekoškola, zprávu o auditu a několik maličkostí. Děkujeme všem, kteří se zapojili do tohoto programu, všem ekotýmům a jejich vedoucím. Doufáme, že se naší škole v tomto směru bude dále dařit, a že se podaří titul Ekoškola za další dva roky znovu obhájit.
 
  Ve školním roce 2012/13 došlo ke změně kritérií pro udělování titulů a tak se nám bohužel nepodařilo titul obhájit. Přesto můžeme dále titul používat a v letošním školním roce se znovu pokusíme o jeho obhajobu.
 
 
Typ školy
Úplná základní škola bez rozšířeného vyučování
Vzdělávací program  
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Pardubice, Staňkova 128
 
Forma hospodaření 
Právní subjekt, příspěvková organizace
Zřizovatel
Statutární město PARDUBICE
Co nabízíme
Žáci školy získají v průběhu devítileté školní docházky základy moderního všeobecného    vzdělání.
Žákům se speciálními vzdělávacími potřebami se věnují dyslektické asistentky.
Žáci nadaní pracují s pedagogy podle Programu vzdělávání nadaných žáků
 
Podle čeho učíme
Zvoleným vzdělávacím programem naší školy je Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Pardubice, Staňkova.
 

Základní vzdělávání má žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové kompetence a poskytnout spolehlivý základ všeobecného vzdělání orientovaného zejména na situace blízké životu a na praktické jednání

 

Klíčové kompetence jsou souhrn vědomostí, dovedností, schopností, postojů a hodnot důležitých pro osobní rozvoj.
·        kompetence k řešení problémů
·        kompetence k učení
·        kompetence komunikativní
·        kompetence sociální a personální
·        kompetence občanské
·        kompetence pracovní  

 

PA11  PA12  PA13  PA14  PA15  PA16