BM Brno

 

 

 

1. B

Třídní učitelka: Mgr. Terezie Veselá

 

BM rozvrh 1 B 20182019

 Přidané hodiny jsou nedílnou součástí školního rozvrhu.

ikona fotak

Fotogalerie třídy 2018

 

 

 

 

 

2. B

Třídní učitelka: PhDr. Alena Nováková

 

BM rozvrh 2 B 20182019

  Přidané hodiny jsou nedílnou součástí školního rozvrhu.

 

ikona fotak

 Fotogalerie třídy 2017

 

 

 

 

 

3. B

Třídní učitelka: PaedDr. Jana Klodnerová

 

BM rozvrh 3 B 20182019

  Přidané hodiny jsou nedílnou součástí školního rozvrhu.

ikona fotak

Fotogalerie třídy 2016

 

 

 

 Naše akce

 

IMG 20190627 102101

Pirátská cesta za pokladem

Naši druháčci z Brna vyrazili koncem školního roku na dobrodružnou výpravu za pokladem. Cesta to nebyla vůbec jednoduchá: museli splnit mnoho lišáckých úkolů. Cílem byl park kolem muzea Antropos. Jednalo se o druhý ročník této dobrodružné výpravy. Letos byl pro naše malé dobrodruhy připravený program s názvem "Vzhůru na palubu". Žáci se v momentě stali piráty a své role si opravdu užívali. Odměnou byl žákům nejen samotný poklad, ale i vyrobené medaile za ukončení 2. třídy.

 


IMG 20190607 092029

Expedice Evropa

Krásné prostředí kolem hradu Špilberk poskytlo našim žákům prostor k objevování a poznávání. Program "Expedice Evropa" se zaměřil na patnáctileté výročí vstupu naší republiky do Evropské unie a přiblížil žákům také téma životního prostředí. Děti se rozdělily do několika družstev a plnily úkoly týkající se ochrany životního prostředí a Evropské unie. Čekalo na ně celkem pět stanovišť, kde mohly předvést své znalosti, dovednosti v pantomimě i orientaci v terénu. Děti pracovaly v týmech a navzájem si pomáhaly. Díky hře získaly nové znalosti a na konci programu je čekalo i milé překvapení: pohlazení poníka.

 

 


Spojení generací přináší radost

Projekt, který se každoročně opakuje díky spolupráci ZŠ Křídlovické Brno a Domova pro seniory Norbertinum dělá radost dětem i lidem v pokročilém věku. Žáci 2.B se každý rok vydávají rozesmát babičky a dědečky, dovézt jim dárky a popovídat si.
Děti byly zpočátku provedeny celým domovem a seznámeny s jeho fungováním. Na vše se mohly doptávat specializovaných pracovníků. "Snažíme se propojovat generace co nejčastěji. Pořádáme příměstský tábor, který je pro děti a vnoučata personálu. Je důležité, aby se děti přiblížily stáří a dokázaly ocenit zkušenosti a moudrost," uvedla manažerka Domova pro seniory Helena Polenková a dodala: "A děti dělají klientům velkou radost. Spojíme tak příjemné s užitečným."
Žáci druhé třídy kladly po celou dobu prohlídky doplňující dotazy a zajímaly je i takové drobnosti jako každodenní činnost seniorů či důvod jejich pobytu. "Rodina, která už se nezvládne o své blízké postarat, hledá pomoc u nás. Pomáháme babičkám a dědečkům žít plnohodnotný život a navazovat vztahy," vysvětlila Helena Polenková.
Dvacet dětí pak seniorům předvedlo své umění. Klienti si tak mohli poslechnout několik hudebních nástrojů a zhlédnout krátké baletní vystoupení. "Ve třídě mám hudebně nadané děti. Některé navštěvují základní uměleckou školu. Před tímto vystoupením pilně cvičily. Myslím si, že tato akce má opravdu smysl," pochlubila se třídní učitelka 2.B Alena Nováková. A opravdu. Malí umělci předvedli krásné vystoupení, ze kterého až mrazilo. Na pódiu zahrála flétna, violancello, housle, klavír i bicí. "Na housle hraju už od svých čtyř let. Moc mě to baví a snažím se už i komponovat," prozradil malý houslista Míša.
Senioři byli nadšení. Díky krásným tónům se někteří z nich dokonce vrátili do svého dětství a s láskou vzpomínali na svá mladá léta. "Bylo to úžasné. Děti byly moc šikovné. Sám jsem hrával na klavír a varhany a tohle ve mně vyvolalo vzpomínky," svěřil se jeden z klientů. Senioři dostali od dětí ručně vyrobené dárky a děti na oplátku ochutnali Jidáše, které připravili klienti domova.  Děti dokonce obešly s dárky i lůžkové pokoje, aby tak mohly pozdravit i seniory, kteří jsou na tom pohybově špatně. A udělali jim obrovskou radost. "Akce měla obrovský úspěch. Příští rok bychom ji chtěli určitě zopakovat," uzavřela Alena Nováková.

 

 

 

 

 

 

 

BM2

 Základní škola Křídlovická v Brně

V naší škole učíme děti zodpovědnosti k sobě i k druhým, samostatnosti a spolupráci. Tyto principy jsou základem daltonského vyučování, jež je součástí naší školy od r. 1996. ZŠ a MŠ Křídlovická je členem Asociace českých daltonských škol a mezinárodní organizace Dalton International. Výuka je založena na týmové spolupráci všech pedagogů; praktické zkušenosti jsme čerpali v Nizozemí a Austrálii. Jsme také fakultní školou Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, jejímž studentům poskytujeme zázemí pro budoucí profesní přípravu. Vyučování probíhá v příjemné atmosféře podle vlastního Školního vzdělávacího programu Heuréka, ve škole vyučují zkušení pedagogové, z nichž mnozí jsou středoškolsky aprobovaní. Samozřejmostí je stálé další vzdělávání pedagogů. Každoročně na naší škole studuje přibližně 650 žáků, z nichž více než polovina do školy dojíždí ze vzdálenějších míst.
 
Každému žákovi věnujeme individuální péči, poskytujeme mu možnost dosáhnout úspěchu. Vyučování probíhá tak, aby žáci získali pro život potřebné znalosti, dovednosti a návyky, schopnosti řešit životní situace i chuť se dále vzdělávat. Žáky vedeme k týmové práci, řešení problémových úloh, tvorbě vlastních projektů, práci s informacemi, důraz klademe na osobnostní a sociální výchovu, sebeúctu i ochotu jiným pomoci. Věnujeme se vzdělávání dětí mimořádně nadaných i dětí se specifickými poruchami učení. K hodnocení žáků využíváme elektronickou žákovskou knížku. Naším stálým přáním a cílem je, aby děti chodily do školy rády a měly pozitivní vztah ke svým pedagogům a spolužákům.
Ve všech vyučovaných předmětech klademe důraz na kvalitní vzdělání, rozvoj myšlení, tvořivosti astudijních návyků. Od 1. ročníku se žáci učí anglickému jazyku, od 7. ročníku také německému či ruskému jazyku. Ve výuce českého jazyka i ostatních předmětů věnujeme pozornost rozvoji čtenářské gramotnosti, tedy porozumění nejrůznějším textům a sdělením, s nimiž se žáci setkají v běžném životě. Všestranně podporujeme čtenářství, žákům je k dispozici studovna školy se školní knihovnou. Osobnostní a sociální výchova (tzv. Domeček) je zavedena jako předmět v 6.-8. ročníku, etická výchova v 9. ročníku; tehdy se žáci seznamují také s dnes tolik potřebnými základy finanční gramotnosti a jsou vedeni k zodpovědné volbě budoucího povolání. Studium na naší škole  ukončují žáci 9. ročníku tradičními absolventskými projekty, v nichž prokazují své schopnosti pracovat s informacemi, vhodně prezentovat svou práci a kultivovaně vystupovat.
 
Řešení oborových soutěží, olympiád a účast žáků na nejrůznějších soutěžích je na naší škole samozřejmostí, naši žáci v nich dosahují výborných výsledků. Organizujeme okresní kolo Matematické olympiády pro 5. ročník a okresní kolo Pythagoriády pro 5. ročník. Objektivní pohled na úroveň vlastního vzdělávání umožňuje všem žákům pravidelné testování SCIO, v němž naše škola dlouhodobě vykazuje nadprůměrnou úspěšnost.
Již od roku 1976 mohou žáci na II. stupni naší školy kromě standardních tříd studovat ve třídách s rozšířenou výukou matematiky, přírodovědných předmětů a informatiky. Studium v těchto třídách odpovídá nižším ročníkům víceletých gymnázií; výuce matematiky, přírodovědných předmětů a informatiky je přidělena vyšší časová dotace. Informatika je vyučována ve dvou moderně vybavených učebnách. V rámci výuky žáci každoročně absolvují matematicko-přírodovědné soustředění. Absolventi těchto tříd dosahují vynikajících výsledků v nejrůznějších soutěžích a olympiádách a úspěšně pokračují ve studiu na výběrových gymnáziích a středních školách. 
V průběhu školního roku připravujeme pro žáky mnohé zajímavé soutěže, součástí vyučování  jsou také vlastivědné zájezdy, školy v přírodě, lyžařské kurzy, projektové dny (např. environmentální Den Země, sportovní Olympijský den, jazykový projekt Edison a další) či celoškolní Vánoční jarmark, jehož výtěžek je věnován na charitativní účely. Pro žáky II. stupně pořádáme jazykové zájezdy do Velké Británie a Rakouska. Pravidelně navštěvujeme divadelní představení, výchovné koncerty a využíváme další vhodné vzdělávací pořady. Podporujeme partnerství tříd I. a II. stupně naší školy a dobré vzájemné vztahy mezi žáky.
Dětem ve vzdělávání pomáhají týdenní plány učiva a žákovské portfolio. Učí je zorganizovat si svoji práci tak, aby včas splnily zadané úkoly včetně přípravy na zkoušení a písemné práce. Součástí týdenních plánů je i zhodnocení vykonané práce. Tím se děti učí vlastní sebereflexi a jsou motivovány ke zlepšování se. Dostupnost týdenních plánů na webových stránkách školy umožňuje rodičům přehled o probíraném učivu a dětem nepřítomným ve vyučování možnost aktivně pracovat doma.
Na životě školy se významnou měrou podílí Žákovská rada, v níž pracují zástupci jednotlivých tříd 5.–9. ročníku a pod vedením pedagogů organizují zajímavé školní aktivity a sběrové akce. Žáci II. stupně úspěšně vydávají vlastní školní časopis Pegas.
Klademe velký důraz na dobrou vzájemnou komunikaci s rodiči a zákonnými zástupci žáků, s nimiž úzce spolupracujeme. Kromě pravidelných Dnů otevřených dveří, třídních schůzek, hovorových a konzultačních hodin pro ně připravujeme tzv. Rodičovské kavárny – neformální setkání k otázkám a tématům, na něž chtějí znát odpověď. Na dění ve škole se aktivně podílí rodičovská organizace Křídlo, jejímiž členy se mohou stát všichni rodiče a zákonní zástupci žáků.
Dlouhodobě spolupracujeme s Mensou ČR, při škole pracuje Klub nadaných dětí a jejich rodičů.
 
 
 
BM1  BM3 BM4  BM6  BM5  BM7